REGULAMIN DZIAŁANIA PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.SIL.ORG.PL OBSŁUGUJĄCEJ ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY „SKRZYDŁA REGIONU”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej www.sil.org.pl dla członków Świdnickiego Inkubatora Lotniczego „Skrzydła Regionu”.
 • 2. Twórcą i zarządzającym Świdnickim Inkubatorem Lotniczym jest Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku.
 • 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • - Inkubator - Świdnicki Inkubator Lotniczy „Skrzydła Regionu”, w skrócie „SIL”
 • - Projekt – projekt pn. „Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
 • - Zarządzający – Powiat Świdnicki w Świdniku
 • - Członek Inkubatora – osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na platformie internetowej www.sil.org.pl oraz zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu
 • - Platforma internetowa – platforma zrealizowana w ramach projektu udostępniona pod domeną: www.sil.org.pl.
 • 4. Celem działania Inkubatora jest stworzenie warunków do powstawania nowych przedsięwzięć, wydarzeń, eventów poprzez kooperację przedsiębiorstw inkubowanych oraz:
 • -promowanie przedsiębiorczości,
 • -kreowanie i stwarzanie warunków do powstawania nowych firm,
 • -dostarczenie zasobów do organizowania i prowadzenia wydarzeń,
 • -promowanie i rozwijanie tradycji lotniczych Lubelszczyzny,
 • -wymianę wiedzy, myśli, pomysłów,
 • -organizowanie szkoleń,
 • -oferowanie doradztwa,
 • -wspieranie wszelkich przedsięwzięć promocyjno-marketingowych,
 • -pomoc dla przedsiębiorców i osób fizycznych w pozyskiwaniu funduszy.
 • 5. Misją Inkubatora jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.
 • 6. Inkubator jest otwarty na współpracę z władzami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Inkubator może brać udział w działaniach tych instytucji mających za zadanie pobudzanie i rozwój wydarzeń szczególnie z zakresu lotnictwa zarówno o charakterze promocyjnym jak i technicznym, wymianę myśli, szkolenie i zdobywanie wiedzy, promocję Regionu Lubelskiego i Powiatu Świdnickiego.

II. ZADANIA INKUBATORA

1. Inkubator realizuje swoje cele przez:

 • -udostępnianie dla członków Inkubatora narzędzi i rozwiązań informatycznych na platformie internetowej www.sil.org.pl,
 • -tworzenie i realizację wspólnych działań promocyjno – reklamowych, przedsięwzięć, wydarzeń, eventów,
 • -nawiązywanie kontaktów pomiędzy członkami Inkubatora,
 • -gromadzenie i przetwarzanie informacji.

2. Zarządzający zapewnia równe traktowanie każdego z członków Inkubatora kooperujących w zakresie korzystania z usług Inkubatora z zachowaniem pełnej odrębności i zasady poufności.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA DO INKUBATORA

 • 1. Do Inkubatora przyjmowane są osoby fizyczne oraz osoby prawne, w tym:
 • a. przedsiębiorstwa i spółki,
 • b. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • c.podmioty świadczące usługi edukacyjne lub szkoleniowe.
 • 2. Do Inkubatora mogą zostać przyjęte osoby akceptujące treść niniejszego regulaminu.
 • 3. O przyjęciu do Inkubatora decyduje Zarządzający na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 • 4. Osoba fizyczna lub prawna może raz zarejestrować się w systemie oraz może posiadać jeden login i hasło.
 • 5. Zarządzający może wykluczyć podmiot będący członkiem Inkubatora z członkostwa w SIL w przypadku:
 • - nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
 • - gdy jego działanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem,
 • - gdy działa na szkodę Inkubatora bądź jego Członków.

IV. ZASADY DZIAŁANIA W INKUBATORZE

 • 1. Zarządzający udostępnia członkowi Inkubatora zasoby znajdujące się platformie internetowej www.sil.org.pl.
 • 2. Członkowie Inkubatora uprawnieni są do:
 • -korzystania z funkcjonalności platformy internetowej www.sil.org.pl,
 • -występowania z wnioskami i projektami usprawnienia organizacji funkcjonowania Inkubatora.
 • 3. Członkowie Inkubatora zobowiązani są do:
 • -przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • -dbania o dobry wizerunek Zarządzającego.

V. USŁUGI OFEROWANE CZŁONKOM INKUBATORA NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ WWW.SIL.ORG.PL

1. W ramach działania Inkubatora członek Inkubatora ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:

 • 1)e-usługa - zarządzanie projektami, koordynacja projektów w aspekcie realizacji kampanii reklamowych i promocyjnych
 • 2)e-usługa - badania marketingowe i opinii publicznej
 • 3)e-usługa - narzędzia do marketingu internetowego
 • 4)e-usługa - narzędzia do marketingu społecznościowego
 • 5)aplikacja mobilna na platformę systemową Android
 • 6)e-usługa - narzędzia do organizacji wydarzeń/eventów uwzględniające organizację odwrotną tj. zapisy na wydarzenie np. warsztaty tematyczne
 • 7)panel e-learningowy z prezentacją szkoleń
 • 8)e-usługa - bank wiedzy
 • 9)e-usługa - do tworzenia międzynarodowych powiązań biznesowych poprzez świadczenie usług w zakresie wymiany informacji biznesowych, promocyjnych i reklamowych pomiędzy kooperantami zrzeszonymi w ramach portalu.

2. Zarządzający udostępnia członkom Inkubatora instrukcje korzystania z platformy internetowej.

3. Członek Inkubatora przedstawia Zarządzającemu plan korzystania z zasobów platformy internetowej.

4. Zarządzający może udostępnić powierzchnię na platformie do prowadzenia przedsięwzięć informacyjno – promocyjnych członka Inkubatora w miarę aktualnych możliwości Inkubatora.