Konkursy dla przedsiębiorstw w ramach RPO WL na lata 2014-2020

03 Luty 13:24
2380

Obecnie trwa nabór projektów w ramach konkursów dotacyjnych dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.2 Badania celowe oraz działania 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Działanie 1.2

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu (eksperymentalne prace rozwojowe/badania przemysłowe) wynosi od 40% do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie 1.3.

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 50% do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski w obu konkursach przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości do 18 lutego 2016 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014) dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl. Na tej stronie, w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków znajdują się przy każdym z konkursów Regulaminy konkursów, kryteria wyboru projektów oraz inne niezbędne dokumenty. Podstawowym dokumentem, z którym Beneficjent powinien się zapoznać jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL. W sprawach dotyczących działania 1.2 oraz 1.3 informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej info.lawp@lubelskie.pl.

Zródło: www.rpo.lubelskie.pl

Ostatnio na forum

baner 270
baner 470
baner 270
baner 370